Čo je vybrali.sme.sk?

  Vybrali.sme.sk je prvý slovenský informačný portál, na ktorom články nevyberajú redaktori, ale samotní čitatelia. Nájdete tu články zo slovenských a českých novín a časopisov, blogov či osobných stránok, ktoré sa čitateľom zdali niečím zaujímavé, výnimočné, užitočné či zábavné. Texty môžu informovať o najnovších udalostiach, ale aj upozorňovať na zaujímavé staršie články, ktoré neprávom zapadli prachom.
  Ku každému príspevku je možné pridať aj komentár, používatelia zároveň môžu sledovať, aké články pridávajú ich priatelia či sledovať rebríček najaktívnejších autorov.

Ako funguje titulná stránka?

  Po pridaní sa každý nový text objaví s jedným hlasom medzi novými článkami. Až keď získa v stanovenom čase dostatok hlasov čitateľov, presunie sa priamo na titulnú stránku.
  Za články môžu hlasovať aj nezaregistrovaní čitatelia, každý môže hlasovať za ľubovoľný počet textov, ale vždy len raz.

Ako môžem pridať článok?

  Je to jednoduché. Kliknite na Pridať nový príspevok v pravom menu, zadajte internetovú adresu článku (URL), vyplňte stručne niekoľko ďalších údajov o článku a odošlite ho. Nové články môžu pridávať len zaregistrovaní používatelia, registrácia je však jednoduchá a zaberie len pár sekúnd.
  Do systému možno zatiaľ vkladať len texty písané v slovenčine alebo češtine, alebo odkazy na obrázky či video, ktoré nevyžadujú znalosť cudzieho jazyka.

Viac informácií

  Informácie o novinkách na serveri a o tom, aké zmeny pripravujeme, nájdete na našom blogu. Tam sú uverejnené aj záväzné pravidlá používania našej služby .
  Server využíva jadro systému pligg.com.


Kontakt

  Máte otázky alebo pripomienky k stránke? Prosím, dajte nám vedieť na e-mailovú adresu vybrali [zavinac] sme.sk. Sme pripravení vypočuť Vás a uvítame každý podnet na zlepšenie našej služby. Ďakujeme!
 

Váš účet