Kam až môže Kiska rásť? Odborník vysvetľuje, čo stojí za vzostupom preferencií...

poslal(a): liliputinko , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 12 dní  

slovensko.hnonline.sk Pozrite si rozhovor so šéfom agentúry AKO Václavom Hříchom v HNtelevízii.

diskusia   kto hlasoval  

Duch Jankovskej sa chystá strašiť ďalej: Povie nám jej mobil viac ako ten Kočnerov?

poslal(a): takotompotom , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 12 dní  

postoj.sk Rovnako majú biedne kariérne vyhliadky aj iní sudcovia, ktorí čulo komunikovali s Marianom Kočnerom a robili mu rôzne službičky. To sú tie lepšie správy, horšou správou je, že s týmito amorálnymi osobami by si neporadil systém sám osebe. Ich blížiaci sa pád súvisí len a jedine s pokrokom vo vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Jankovská bola totiž symptómom, reprezentovala jednu z dvoch tvárí justičnej politiky Smeru, za ktorú niesol priamu zodpovednosť Robert Fico. Ten po víťazných voľbách roku 2006 priklepol ministerstvo spravodlivosti zomierajúcemu HZDS, aby sa tak v samotnej justícii na ďalších osem rokov zahniezdila najpomstychtivejšia verzia mečiarizmu 90. rokov.

diskusia   kto hlasoval  

Pravá talianska minestrone polievka, originál recept

poslal(a): jakonic , do rubriky lifestyle, odvtedy uplynulo: 12 dní  

zenyvmeste.sk Pravá talianska minestrone, polievka, originál recept. Vyskúšajte recept z kuchyne portálu Ženy v meste na výbornú taliansku zeleninovú polievku minestrone.

diskusia   kto hlasoval  

Ako naformulovať skutkovú vetu

poslal(a): takotompotom , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 12 dní  

pravnelisty.sk JUDr. Ing. Ti­mo­tej Ba­ďo, pro­ku­rá­tor. Nas­le­du­jú­ci prís­pe­vok sa za­obe­rá for­mu­lá­ciou skut­ko­vej ve­ty vo vý­ro­koch pro­ces­ných a me­ri­tór­nych roz­hod­nu­tí. Ana­ly­zu­je, čo ne­vyh­nut­ne mu­sí byť sú­čas­ťou skut­ko­vej ve­ty, čo jej sú­čas­ťou nao­pak byť ne­mô­že, resp. čo by skut­ko­vá ve­ta ob­sa­ho­vať ne­ma­la. Prís­pe­vok su­ma­ri­zu­je chy­by, kto­rých sa pri tvor­be skut­ku pra­vi­del­ne do­púš­ťa­jú po­li­caj­né or­gá­ny. Kri­ti­ke bu­de pod­ro­be­ná aj časť roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti všeo­bec­ných sú­dov, kto­rá sa do skut­ko­vej ve­ty sna­ží za­vá­dzať for­mu­lá­cie, kto­ré so skut­kom, v je­ho tres­tnop­ráv­nom po­ní­ma­ní, ne­ma­jú nič spo­loč­né. ..Skut­ko­vá ve­ta ne­vy­ža­du­je, aby znak tres­tné­ho či­nu bol v nej uve­de­ný v je­ho dos­lov­nom zne­ní, t. j. tak ako ho po­pi­su­je ta-kto­rá skut­ko­vá pod­sta­ta. Ak je zna­kom skut­ko­vej pod­sta­ty „uve­de­nie do omy­lu“, pos­ta­ču­je, ak v skut­ko­vej ve­te je ten­to po­jem (znak) nah­ra­de­ný vý­zna­mo­vo ob­dob­ným poj­mom, napr. „ok­la­mal“, „po­mý­lil“,„vy­vo­lal nes­práv­nu pred­sta­vu“ a pod. Pre úpl­nosť skut­ko­vej ve­ty pos­ta­ču­je, ak ob­sa­hu­je poj­my a gra­ma­tic­ké for­mu­lá­cie, kto­ré vý­zna­mo­vo zod­po­ve­da­jú (všet­kým) zna­kom skut­ko­vej pod­sta­ty tres­tné­ho či­nu.

diskusia   kto hlasoval  

Na mimoriadnom kongrese si chce Sulík potvrdiť pozíciu predsedu SaS

poslal(a): takotompotom , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 12 dní  

postoj.sk V sobotu sa vo Zvolene koná mimoriadny snem opozičnej strany SaS. Zvolal ho predseda strany Richard Sulík. Chce si na ňom potvrdiť svoju pozíciu šéfa strany a volebného lídra. Viacerí predstavitelia strany na kongres neprídu, pretože na jeho zvolanie nevidia dôvod. Na kongres neprídu podpredsedovia strany Ľubomír Galko, Jana Kiššová ani predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová. Svojou neúčasťou chcú dať signál, že budú chrániť základné demokratické princípy v strane. Šéfa SaS budú na mimoriadnom kongrese voliť na ďalšie štyri roky. Účasť na ňom potvrdila podľa hovorcu strany Róberta Bučeka väčšina členov.

diskusia   kto hlasoval  

Šamko sa postavil za Jankovskú a spochybnil vyšetrovateľov vraždy Jána a Martiny

poslal(a): takotompotom , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 12 dní  

pravnelisty.sk JUDr. Peter Šamko, sudca Krajského súdu v Bratislave. Ob­sah vy­da­né­ho uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia, z for­mál­ne­ho hľa­dis­ka, za­uj­me tým, že vzbu­dzu­je po­chyb­nos­ti o svo­jej zá­kon­nos­ti. Vy­me­dzenie skut­kov uve­de­ných v uz­ne­se­ní o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia je v roz­po­re s us­ta­no­ve­ním § 199 ods. 3 Tr. por., pre­to­že neob­sa­hu­je nič kon­krét­ne, t. j. skut­ky nie sú kon­kre­ti­zo­va­né s uve­de­ním mies­ta, ča­su, prí­pad­ne iných okol­nos­tí, za akých k nim doš­lo. Ob­sah uz­ne­se­nia je iba kom­bi­ná­cia opi­su práv­nych viet pria­mo zo skut­ko­vých pod­stát tres­tných či­nov a pau­šál­nych dom­nie­nok, kto­ré vy­chá­dza­jú z ko­lek­tív­nej pre­zum­pcie vi­ny všet­kých sud­cov pô­so­bia­cich na sú­doch v Bra­tis­lav­skom kra­ji. V prí­pa­de, ak exis­tu­je po­doz­re­nie zo spá­chania kon­krét­ne­ho tres­tné­ho či­nu, av­šak za­tiaľ nie je jas­né ako sa mal sku­tok stať, po­tom nie je mož­né za­čí­nať tres­tné stí­ha­nie vo ve­ci a vy­mýš­lať skut­ko­vé okol­nos­ti o „bliž­šie nes­to­tož­ne­ných sud­coch“, „ne­zis­te­ných mies­tach“, „bliž­šie nes­to­tož­ne­nom pá­cha­te­ľo­vi“, „bliž­šie nes­to­to­že­ných oso­bách pô­so­bia­cich mi­mo jus­tič­ných or­gá­nov“ či „bliž­šie nes­to­tož­ne­ných za­mes­tnan­kýň Mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti SR“. K uve­de­né­mu je nut­né do­dať, že Trest­ný po­ria­dok neu­mož­ňu­je za­čať tres­tné stí­ha­nie vo ve­ci ak sa sku­tok „ry­su­je“ len v ne­jas­ných (hmlis­tých) ob­ry­soch a je za­lo­že­ný len na všeo­bec­ných in­dí­ciách, kto­ré nie sú ani tro­chu kon­kre­ti­zo­va­né. Svoj­voľ­né vy­me­dzenie skut­ku je nep­rí­pus­tné a je v roz­po­re so zá­ka­zom ľu­bo­vô­le pri roz­ho­do­va­ní štát­nych or­gá­nov.

diskusia   kto hlasoval  

DEEP FAKE: pandorina skrinka s falošnými videami

poslal(a): JaJYT , do rubriky spoločnosť, odvtedy uplynulo: 12 dní  

youtube.com Vďaka pokročilým umelým neurónovým sieťam sa otvorila pandorina skrinka s deep fake videami. Aké to môže mať následky?

diskusia   kto hlasoval  

Dekan Lichner: My sa nemôžeme tváriť, že robíme teológiu, a život popri nás ide ďalej

poslal(a): liliputinko , do rubriky spoločnosť, odvtedy uplynulo: 12 dní  

dennikn.sk Teológ Miloš Lichner je viceprezidentom Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu. Minulý týždeň organizoval jej kongres v Bratislave, na ktorom sa zúčastnilo viac ako dvesto teológov z celého sveta. Hovorí, že Európa stráca nádej, kým v Treťom svete sa ľudia dokážu vysporiadať aj s väčšími trápeniami.

diskusia   kto hlasoval  

Fico nie je obyčajný rasista, je niečo horšie

poslal(a): liliputinko , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 12 dní  

komentare.sme.sk Rasizmus Robeta Fica je nebezpečnejší ako reči zo zatuchnutých krčiem, kde sa na dne pohárikov končí budúcnosť rodín, alebo slová učiteľky detičkám, že toto je dobrá škola, lebo do nej nechodia Cigáni. Tento rasizmus sa vyvíja ako larva. A pre pár hlasov z podzemia sa z Fica napokon môže stať fašista.

diskusia   kto hlasoval  

Halík: Duku už nemôžem brať vážne

poslal(a): liliputinko , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 13 dní  

parlamentnelisty.sk Profesor Tomáš Halík vraj už nemôže brať vážne českého kardinála Dominika Duku. Zdá sa mu totiž, že cirkev pod Dukovým vedením démonizuje homosexuálov, na čom sa odmieta podieľať, lebo sa domnieva, že sama cirkev má kostlivcov v skrini, s ktorými sa musí vyrovnať. Vyťahovať kostlivcov zo skrine sa však mnohým predstaviteľom cirkvi nechce. Radšej sa vyjadrujú ako „nahnevaní zatrpknutí starci“.

diskusia (1)   kto hlasoval  

Uznesenie o Jankovskej: Je podozrivá, že pre Kočnera za úplatky vybavovala rozsudky

poslal(a): liliputinko , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 13 dní  

dennikn.sk Štátnej tajomníčke aj sudkyniam zobrali mobily pre podozrenie, že ovplyvňovali za úplatky rozhodnutia súdov v prospech Kočnera bez ohľadu na to, kde bola pravda.

diskusia   kto hlasoval  

17. týždeň tehotenstva: Uchovajte si spomienky na sladké očakávanie

poslal(a): Michaela D. , do rubriky lifestyle, odvtedy uplynulo: 13 dní  

ukulele.webnoviny.sk Dni ubiehajú a pred vami je už 17. týždeň tehotenstva (17 tt), počnúc ktorým vstupujete do 5. lunárneho mesiaca. Moment, kedy si budete môcť chytiť do náručia vaše bábätko, sa tak nezadržateľne blíži. Ostáva vydržať už len 23 týždňov

diskusia   kto hlasoval  

Druckerova Dobrá voľba v parlamente, SNS a KDH tesne nad priepasťou

poslal(a): metodicka , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 13 dní  

slovensko.hnonline.sk Agentúra AKO vyhotovila pre Hospodárske noviny volebný model, kde skúmala preferencie strany Dobrá voľba. Agentúra AKO v exkluzívnom prieskume pre Hospodárske noviny merala voličský potenciál tejto strany. Pozreli sme sa aj na to, komu by Dobrá voľba mohla brať najviac voličov a ako by obstála v konkurencii iných strán. V prieskume sa agentúra AKO tiež pýtala Slovákov, koho by chceli za premiéra. Tieto výsledky prinesieme čitateľom už v nedeľu.

diskusia   kto hlasoval  

Johnson sa nechystá rezignovať. Brexit bude 31. októbra, tvrdí

poslal(a): metodicka , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 13 dní  

hnonline.sk Boris Johnson opakovane prehlasuje, že naplní vôľu voličov z referenda z roku 2016. Britský premiér Boris Johnson dnes vyhlásil, že rezignovať nemieni a Spojené kráľovstvo vyvedie z EÚ s dohodou 31. októbra. Informovala o tom agentúra Reuters. Johnson je teraz na návšteve Škótska, kde ho okrem iného čaká audiencia a večera u kráľovnej Alžbety II. v jej tamojšom sídle Balmoral. Johnson by mal na mieste prespať, uviedla jeho hovorkyňa.

diskusia   kto hlasoval  

Vznikne vláda Pellegriniho, Druckera a Trubana? Drucker by sa dostal do parlamentu

poslal(a): metodicka , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 13 dní  

tyzden.sk Nová strana Tomáša Druckera by sa podľa prieskumu agentúry AKO dostala do parlamentu. Drucker pri tom stále nepredstavil program ani svojich straníckych kolegov. nová strana Dobrá voľba by vzala voličov Smeru, ĽSNS aj SaS. Do parlamentu by sa len tesne dostala strana KDH a v ťažkej pozícii by sa ocitla aj SNS. Nový volebný model, ktorý rátal aj s Druckerovou Dobrou voľbou si dali vypracovať Hospodárske noviny u agentúry AKO.

diskusia (1)   kto hlasoval  

Náhrada za Mazureka

poslal(a): liliputinko , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 13 dní  

cynickaobluda.sme.sk Zákon síce presne stanovuje, kto má v NRSR nahradiť odsúdeného kotlebovského poslanca Mazureka, ale jeden prominentný a veľmi vyhovujúci adept sa prihlásil aj mimo poradia.

diskusia (396)   kto hlasoval  

Drucker by sa dostal do parlamentu. Hlasy berie najmä Smeru

poslal(a): liliputinko , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 13 dní  

tyzden.sk Nová strana Tomáša Druckera by sa podľa prieskumu agentúry AKO dostala do parlamentu. Drucker pri tom stále nepredstavil program ani svojich straníckych kolegov.

diskusia   kto hlasoval  

Jazyky online, snadno a srozumitelně

poslal(a): expomilano , do rubriky lifestyle, odvtedy uplynulo: 13 dní  

inspektorka.cz Objevte spolehlivý a především efektivní kurz výuky jazyků. Easylingo má dynamicky sestavený učební postup, který kombinuje novou látku s opakováním té současné

diskusia   kto hlasoval  

Septembrová kino ponuka je skutočne skvelá | Som Novozámčan

poslal(a): rttv , do rubriky kultúra, odvtedy uplynulo: 13 dní  

somnovozamcan.sk Čaká nás fantastická úroda kvalitných filmov, z ktorých vyberáme zopár naozaj mimoriadnych, ktoré sa oplatí vidieť.

diskusia   kto hlasoval  

Cynická obluda : Ficova právna teória

poslal(a): jmke , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 13 dní  

cynickaobluda.sme.sk Takže vy, JUDr. Fico, vravíte, že ak niečo hovoria ľudia po krčmách, tak je právne úplne v poriadku to hovoriť verejne? Tak to ste si už dávnejšie nenačúvali v krčme, keď prišla reč na vás.

diskusia (396)   kto hlasoval  

Matovič prirovnal Fica k Hitlerovi

poslal(a): liliputinko , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 13 dní  

aktuality.sk Predsedu Smeru ostro kritizoval líder Obyčajných ľudí Igor Matovič, ktorý dokonca Fica prirovnal k Adolfovi Hitlerovi.

diskusia   kto hlasoval  

Chmelár: Tu niet žiadneho ospravedlnenia! Podávam trestné oznámenie na Fica

poslal(a): liliputinko , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 13 dní  

parlamentnelisty.sk Podpredseda mimoparlamentnej OKS Juraj Petrovič podal na Fica trestné oznámenie vo veci preverenia podozrenia, že jeho výrokmi mohlo prísť k spáchaniu trestného činu. Podanie trestného oznámenia avizoval aj neúspešný kandidát na prezidenta Eduard Chmelár. Podľa hovorcu Prezídia Policajného zboru SR Michala Slivku sa vyjadrením už zaoberá NAKA.

diskusia   kto hlasoval  

Truban, Beblavý, Hlina a Kiska podporili odvolanie Pellegriniho

poslal(a): liliputinko , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 13 dní  

spravy.pravda.sk Mimoparlamentné strany Spolu - občianska demokracia, Progresívne Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie a Za ľudí podporujú odvolanie premiéra Petra Pellegriniho.

diskusia   kto hlasoval  

Matovič: Pellegrini je priamo zodpovedný za to, že vyrástla obluda Kočner

poslal(a): liliputinko , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 13 dní  

dennikn.sk Peter Pellegrini je podľa Igora Matoviča „priamo zodpovedný za to, že vyrástla obluda Marian Kočner“, lebo 19 rokov budoval svet podľa Smeru. Vysvetľuje tak pokus o odvolanie premiéra. Smer sa preto bojí schôdze, povedal.

diskusia   kto hlasoval  

Presun Fica k náckom je logickou koncovkou - Komentáre SME

poslal(a): heti , do rubriky politika, odvtedy uplynulo: 13 dní  

komentare.sme.sk Predseda Smeru sa nepomiatol, len voľne pokračuje.

diskusia   kto hlasoval  

 

Váš účet