Vedecký konsenzus o bezpečnosti GMO neexistuje.

poslal(a): sietdobra , do rubriky veda, odvtedy uplynulo: 2202 dní  

sietdobra.sk Medzi­ná­rodná sku­pina zlo­žená z viac ako 90 ved­cov, aka­de­mi­kov a leká­rov vydala 21. októbra 2013 vyhlá­se­nie, že neexis­tuje žiadny vedecký dôkaz o bez­peč­nosti gene­ticky modi­fi­ko­va­ných potra­vín (GM) a plodín. Sig­na­tári vyhlá­se­nia vyzý­vajú k dodr­žia­va­niu prin­cípu pred­bež­nej opatr­nosti v prí­pade GM plo­dín a potra­vín, ktorý bol medzi­ná­rodne dohod­nutý.

diskusia     

Najlepšie novinky z rubriky veda

 

Váš účet